Deer Hunter 2017 4.3.3

Deer Hunter 2017 4.3.3

Glu – Freeware – Android
Deer Hunter 2017 is a a first-person hunting game where players can travel the world hunting loads of different types of prey – from deer and goats to bears or even crocodiles and zebras. Players can develope a steady hand, line up their sights, and master the skills to take the perfect shot. Players can collect and also customize their firearms with scopes, magazines, barrels, and stocks as they perfect their weapons for each hunt.

Tổng quan

Deer Hunter 2017 là một Freeware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Glu.

Phiên bản mới nhất của Deer Hunter 2017 là 4.3.3, phát hành vào ngày 26/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/09/2017.

Deer Hunter 2017 đã chạy trên hệ điều hành sau: Android.

Deer Hunter 2017 Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Deer Hunter 2017!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản